Módosult a 272/2014. (XI. 5.) Kormány rendelet

Módosult a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormány rendelet

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 februárjában módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

  1. Kidolgozásra kerültek a közösségvezérelt helyi fejlesztés keretében történő fejlesztések végrehajtásának részletes szabályai, így a módosított rendelet a korábbi szabályozáson túl már tartalmazza a helyi felhívások meghirdetése és a felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek elbírálása szabályait, az elbírálás során a helyi akciócsoport feladatait, továbbá a helyi akciócsoport által hozott döntési javaslattal kapcsolatos irányító hatósági feladatokat.
  2. A rendelkezésre álló, felhasználható források csökkenésével összhangban az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes hozzájárulásának eltörlésével általánosan kerül rögzítésre, hogy területi kiválasztási eljárásrend alkalmazása esetén a felhívás keretösszege egymilliárd forintnál kevesebb is lehet.
  3. Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban a felhívások jelentős része meghirdetésre került, a felhívások nyitva tartására vonatkozó 24 hónapos szabály felülvizsgálatra kerülhet. Az eddigi gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve a jogszabályban a felhívások 24 hónapos kötelező nyitva tartására vonatkozó szabály úgy módosul, hogy a felhívások meghirdetésekor a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak hosszáról az irányító hatóság dönthet.
  4. Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban egyes felhívásokhoz tartozó sablonok nem jelennek meg konstrukciónként a honlapon, hatályon kívül helyezésre kerül az a rendelkezés, miszerint ezek a dokumentumok a felhívás részét képezik. A jogszabály kiegészül azzal, hogy a Miniszterelnökség gondoskodik központi sablonok honlapon történő megjelentetéséről.
  5. Változnak a felhívások módosításának és felfüggesztésének szabályai. Szakaszos elbírálás esetén a felfüggesztés lehetőségének szakaszhatárhoz igazítása kiterjesztésre kerül a felhívás lezárásának időpontjára is.
  6. A támogatást igénylők közötti esélyegyenlőség biztosítása, valamint a támogatási kérelmek benyújtásának megkönnyítése érdekében a szabályozás két részletszabállyal is kiegészül. Folyamatos elbírálás esetén a felhívás felfüggesztése vagy lezárása csak az erről hozott döntés közzétételét követő 3. naptól lehetséges, tehát egyfajta türelmi idő kerül beépítésre a jogszabályba. A szakaszos elbírálás szabályai kiegészülnek azzal, hogy a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszakban az adott értékelési szakasz lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő 8. naptól lehetséges.
  7. A módosítás értelmében a támogatási szerződés megkötése előtt a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő az irányító hatóság saját hatáskörében is hosszabbítható.
  8. A 2007–2013 programozási időszak ellenőrzéseinek eredményei alapján kiemelten fontos, hogy a projekthez kapcsolódó, minősített vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzésekről már a mentesítési eljárást megelőzően tudomást szerezzen az irányító hatóság és állást foglalhasson a tekintetben, hogy a közbeszerzési eljárás mellőzése megfelelően alátámasztott-e
  9. A központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezettek részére a tervezettel előírt projektszintű likviditási terv elkészítésének kötelezettsége biztosíthatja ezen kedvezményezetti kör gondosabb, előrelátóbb tervezését és az előlegigénylések megalapozottságát, a támogatási előleg gyorsabb, hatékonyabb felhasználását, ami garantálja a projektek ütemezettebb végrehajtását. A jogszabály-módosítással ugyanakkor az érintett kedvezményezettek likviditási szükséglete is biztosítható.
  10. A tervezet értelmében a jogszabály kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy, ha a felhívás lehetővé teszi, a felhívásban elszámolhatóként megjelölt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontja szerinti közvetett költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összege az adott projekt esetén a Kormány egyedi hozzájárulása alapján meghaladható. Az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a jellemzően nagy összegű, komplex megvalósítású projektek esetében, a teljes szakmai tartalom megvalósítása esetén nem tartható a közvetett költségtípusokra irányadó százalékos korlát.

forrás: itt tekinthető meg